Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Ksero Projekt Beata Krawczyk-Dziamska z siedzibą przy ul. Skwierzyńskiej 10, 61-615 Poznań przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak m.in. uczestniczenie w różnego typu targach oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy przedstawić Państwu

Klauzulę informacyjną dla Klientów Ksero Projekt Beata Krawczyk-Dziamska

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ksero Projekt Beata Krawczyk-Dziamska z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Skwierzyńskiej 10, 61-615 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencję Informacji Działalności Gospodarczej zwana dalej Administratorem.

 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt. 1 lub mailowo na adres druk@kseroprojekt.pl

 3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane:

  4.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, 

  4.2. w celu oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.

 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Okres przechowywania danych. 

  6.1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
  6.2.dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

 7. Udostępnianie danych osobowych.

  7.1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom,z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

 8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. 

  8.1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciegolub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie TarczyPrywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopieńochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO; 

  8.2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do: 

  9.1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 

  9.2. żądania od Administratora sprostowania (poprawiania)Państwa danych osobowych, 

  9.3. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

  9.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

  9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

  9.6.przenoszenia Państwa danych osobowych,

  9.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Informacja o dobrowolności podania danych:

  Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

  10.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

  10.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

 11. Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 
Ksero Projekt Poznań tel. +48 61 8777 167 Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8:00-20:00, Sobota 10:00-14:00
Polityka prywatności